ฟิล์ม Stretch hood

       ฟลมพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเปนทอกลวง ซึ่งเมื่อนําฟลมมา ใชคลุมพาเลท จะตองนําฟลมผานเขาเครื่องจักรใหฟลมยืดออก ขณะเดียวกันเครื่องจักรก็จะปดผนึกที่ปลายดานหนึ่งของฟลม แลวรูดลงมาคลุมพาเลท ฟลมก็จะหดกลับไปแนบกับสินคาดานบนและดานลางของพาเลททสินคาที่นิยมใชฟลมพันพาเลทแบบฮูทมีหลากหลายประเภท เชน พาเลทถุงเม็ดพลาสติกหรือถุงปูน, พาเลทขวด หรือกระปองน้ําดื่ม และพาเลทอิฐบล็อกหรือวัสดุกอสราง

คุณสมบัติ

 • เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของ สินคาที่วางอยูบนพาเลท
   

 • มีความยืดหยุนและแรงพยุงตัวสูง สามารถทนตอแรงกระแทก แรงเจาะทะลุ และแรงฉีกขาดไดดี
   

 • สามารถปองกันฝุน, น้ําและสิ่งปนเปอนตางๆ ไดทั้ง 5 ดาน
  (ของการคลุม)

   

 • สามารถลดตนทุนดานแรงงาน

หมายเหตุ : สามารถสั่งผลิตตามที่ลูกค้าต้องการได้

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร สำหรับโรงงานอาหาร, ผักและผลไม้

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร สำหรับธุรกิจร้านอาหาร, โรงแรม

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร สำหรับ

ร้านเบเกอรี่, ร้านกาแฟ

กล่องตัดฟิล์มพลาสติก

สำหรับ ฟิล์มม้วนใหญ่

แท่นตัดฟิล์มสแตนเลส

สำหรับ ฟิล์มม้วนใหญ่

เครื่องแพ็คถาดไฟฟ้า

แพ็คถาดเนื้อ, ถาดผักผลไม้

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช

Hand Roll แบบพันมือ

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช

Machine Roll แบบพันเครื่อง

เครื่องพันพาเลท

แบบฐานหมุน, แบบ Robot

ฟิล์มยืดห่อสบู่

แรปสบู่, แรปของขนาดเล็ก

ฟิล์มยืดห่อกระเช้า 

แรปกระเช้า, แรปตะกร้า

ฟิล์มยืดแบบฮูด

Stretch Hood

ฟิล์มยืดพันหญ้า

Silage Film

ฟิล์มยืดพันกิ่ง

ฟิล์มชริงค์/ฟิล์มหด

เครื่องตัดซองฟิล์มหด

ตู้อบฟิล์มหด

พัดลมไอเย็น เอ็ม คูล

อลูมิเนียมฟอยล์

ถุงยืดอายุผักผลไม้Food Grade

ถุงมือพลาสติก M Gloves

ถุง HD ตัดตรง

ถุง LL ตัดตรง เจาะรู/ไม่เจาะ

ถุงหูหิ้ว HD

ถุงหูหิ้วไฮโซ PP/LL

ถุงร้อน PP

ถุงแก้วกาแฟ/สายเดี่ยว/แก้วคู่

แก้วกาแฟ/ชาม/ฝา

หลอดกระดาษ

กล่องอาหาร เดลิเวอรี่ PP

กล่องใสเบเกอรี่ PET

เทปกาว OPP

ถุงขยะดำ/ถุงขยะสี

แผ่นรองถาดโฟม HD

ถุงเพาะชำ

ถุงสุญญากาศ Nylon

น้ำยาล้างจาน

แอลกอฮอล์ เจล/สเปรย์

เครื่องซีลถุงพลาสติก

เครื่องติดเทปกาว

เครื่องสายรัดกล่อง PP

เครื่องรัดสายรัด PP

สายรัด PP Band

เหล็กพืด

เครื่องรัดเหล็กพืด