ฟิล์ม Stretch hood

       ฟลมพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเปนทอกลวง ซึ่งเมื่อนําฟลมมา ใชคลุมพาเลท จะตองนําฟลมผานเขาเครื่องจักรใหฟลมยืดออก ขณะเดียวกันเครื่องจักรก็จะปดผนึกที่ปลายดานหนึ่งของฟลม แลวรูดลงมาคลุมพาเลท ฟลมก็จะหดกลับไปแนบกับสินคาดานบนและดานลางของพาเลท สินคาที่นิยมใชฟลมพันพาเลทแบบฮูทมีหลากหลายประเภท เชน พาเลทถุงเม็ดพลาสติกหรือถุงปูน, พาเลทขวด หรือกระปองน้ําดื่ม และพาเลทอิฐบล็อกหรือวัสดุกอสราง

คุณสมบัติ

 • เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของ สินคาที่วางอยูบนพาเลท
   

 • มีความยืดหยุนและแรงพยุงตัวสูง สามารถทนตอแรงกระแทก แรงเจาะทะลุ และแรงฉีกขาดไดดี
   

 • สามารถปองกันฝุน, น้ําและสิ่งปนเปอนตางๆ ไดทั้ง 5 ดาน
  (ของการคลุม)

   

 • สามารถลดตนทุนดานแรงงาน

หมายเหตุ : สามารถสั่งผลิตตามที่ลูกค้าต้องการได้

ฟิล์มถนอมอาหาร

ฟิล์มยืด

ฟิล์มชริงค์/ฟิล์มหด

เครื่องลดอุณหภูมิอากาศ

บรรจุภัณฑ์

เครื่องแพ็คสินค้า

เหล็กพืด

อื่นๆ