top of page
1ฟิล์มพันหญ้า.jpg
ฟิล์มพันหญ้า.jpg

ฟิล์มพันหญ้า Silage film

     ฟิล์มยืดพลาสติกสำหรับพันหญ้าเ เป็นการเก็บรักษาสารอาหารของพืชให้คงอยู่ได้นานเมื่อถึงฤดูกาลหนึ่งเพื่อใช้เป็นอาหารของสัตว์ในการเกษตร

คุณสมบัติ

  • ปกป้องพืชจากสภาวะแวดล้อมภายนอกให้คงอยุ๋ได้นานขึ้น
     

  • มีความยืดหยุนและแรงพยุงตัวสูง สามารถทนตอแรงกระแทก แรงเจาะทะลุ และแรงฉีกขาดไดดี
     

  • สามารถปองกันฝุน, นำ้และสิ่งปนเปอนตางๆ

รายละเอียดสินค้า

หมายเหตุ : สามารถสั่งผลิตตามที่ลูกค้าต้องการได้

MENU-WEBSITE-01.jpg
bottom of page