ฟิล์มถนอมอาหาร

ฟิล์มยืด

เครื่องลดอุณหภูมิอากาศ

บรรจุภัณฑ์

เครื่องแพ็คสินค้า

เหล็กพืด

อื่นๆ

ฟิล์มชริงค์/ฟิล์มหด

ฟิล์มพันหญ้า Silage film

คุณสมบัติ

  • ปกป้องพืชจากสภาวะแวดล้อมภายนอกให้คงอยุ๋ได้นานขึ้น
     

  • มีความยืดหยุนและแรงพยุงตัวสูง สามารถทนตอแรงกระแทก แรงเจาะทะลุ และแรงฉีกขาดไดดี
     

  • สามารถปองกันฝุน, นำ้และสิ่งปนเปอนตางๆ

รายละเอียดสินค้า

หมายเหตุ : สามารถสั่งผลิตตามที่ลูกค้าต้องการได้

     ฟิล์มยืดพลาสติกสำหรับพันหญ้าเ เป็นการเก็บรักษาสารอาหารของพืชให้คงอยู่ได้นานเมื่อถึงฤดูกาลหนึ่งเพื่อใช้เป็นอาหารของสัตว์ในการเกษตร